leading a team
Chairman, general manager, deputy party secretary Deng Jianjun
Vice Party Secretary Li Bingjun
Party Committee Deputy Managing Director Liu Jianguo
Deputy party secretary of the Discipline Committee Qian Zewang
Party Committee Deputy Managing Director Xie Liangfa
Deputy General Manager Li Jianchao
Deputy General Manager Zhao Wenzhong
Chief accountant Yin Rusheng
Deputy General Manager Zhao Guochang
Senior  Hu Qichao
Assistant General Manager Li Zhaogen
Party Committee Zhu Xinwang